Jak probíhají jednání Středočeského kraje s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko

Shrnutí jednání přiblížil ve Skryjském zpravodaji č. 1/2022 zastupitel obce Skryje Jaroslav Jedlička.

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 28. června 2021 schválilo podporu staronového záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko (dále jen NP). Teprve v prosinci se krajští radní rozhodli o tomto záměru promluvit i s dotčenými obcemi. Ve Skryjích proběhla schůzka s Mgr. Skopalíkovou (radní pro životní prostředí a zemědělství), PhDr. Ing. Mgr. Karlem Bendlem, MBA, LL.M. (předseda krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství) a RNDr. Jaroslavem Obermajerem (ředitelem regionálního pracoviště Střední Čechy AOPK) dne 3. 12. 2021. Ze zastupitelů byla přítomna paní starostka a Jaroslav Jedlička.

Celé jednání zahájila paní Skopalíková naučeným projevem, který můžete slyšet naprosto všude, kde ona mluví o NP. Hned během prvních pár minut nám ukázala, že o zdejší krajině toho moc neví, když jako jeden z cílů označila přeměnu zdejších smrkových monokultur na listnatý les. Musel jsem si dovolit otázku, zda tady les někdy navštívila. O druhové skladbě nově vysazovaných stromků v horizontu posledních čtyřiceti let nemá představu. Pokračovala v pojednání o výměře NP. Do chystaného NP budou zahrnuty stávající NPR (národní přírodní rezervace), plus samozřejmě ještě něco málo navíc. O tom se ale moc nemluví… Byla nám předložena mapa a sděleno, že se jedná o 102 km čtverečních nejcennějšího území. Ovšem mapa na letáku, který byl celé roky dostupný na webových stránkách Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) a byl skutečně jediným dokumentem, který občané mohli vidět, ukazuje území menší, než bylo na předložené mapě a píše se v něm také o 102 km čtverečních. Čili další lež ze strany radních a navrhovatelů.

Paní starostka vyjádřila rozhořčení nad tím, že se o tomto záměru dozvěděla až po několika měsících, a to ještě formou zavádějícího emailu, ve kterém se píše pouze o schůzce ohledně ochrany přírody, ale o NP zde není ani zmínka. Zkrátka krajští zastupitelé chtěli, abychom nebyli připraveni. Paní Skopalíková nám předala informační leták určený pro obecní zastupitelstva, který obsahuje jednu stranu A4 textu, jednu tabulku ohledně dotací a již zmíněnou mapu v příšerném rozlišení, takže člověk ani nepozná, kde jsou Skryje. Kdyby někdo chtěl tu A4 vidět, bude k dostání na obecním úřadě. Apelovali jsme na to, aby nějaké informace a hlavně nezkreslené, měli také občané. A byli jsme ujištěni, že krajští zastupitelé chystají tuto nic neříkající stránku zestručnit zhruba na jednu třetinu, a to budou házet lidem do schránek. Takže občanům neřeknu nic.

Z naší strany je nejschůdnější postup vyhlášení referenda, ať si lidé, kterých se vyhlášení NP potenciálně dotkne, rozhodnou sami, zda NP chtějí nebo ne. Paní Skopalíková se tomu brání, protože se dle jejích slov jedná o národní park, čili je to věc národní a muselo by se nechat hlasovat celorepublikově. To si nemyslíme a navrhli jsme, aby se referenda zúčastnily všechny obce, které se chystají při vyjednávání navštívit. Zde se do diskuze zapojil pan Obermajer a pronesl, že referendum by bylo sprosté zestručnění problematiky a že o daném problému musí rozhodnout odborníci. V části o odbornících bych s ním souhlasil, ale odborníkem jsou zejména lesníci, kteří zde pěknou řádku let hospodaří a díky kterým je zde les takový, jaký je a takový, jaký nyní chtějí chránit. (O podobné problematice pojednává i knížka „Muž, který sázel stromy“ od Jeana Giona, přečtěte si ji. Také chtěl chránit „přírodní“ les….). Mimochodem, věta od pana Obermajera o sprostém zestručnění nám přišla zvlášť vtipná, protože ji pronesl chvíli po předložení té slavné A4 obecných a zavádějících informací. Konečné slovo ve vyhlášení NP tedy bude mít poslanecká sněmovna, jak nám bylo sděleno.

Dále se nás paní Skopalíková snažila uklidnit, že na podobě a směřování NP budou mít obce velký podíl a že bude záležet hlavně na obcích. V rámci NP bude zřízena tzv. „Rada NP“, v které budou jednotlivé obce zastoupeny v poměru 50% obce a 50% odborníci. Když jsme argumentovali tím, že odborníkům stačí jeden starosta a vždy si prosadí své, nebylo nám odpovězeno. Jinými slovy, obce nikdy nebudou mít nadpoloviční většinu. To je ze strany navrhovatelů další zavádějící informace.

Dne 21. 12. 2021 se sešlo několik zástupců obcí v Karlově Vsi a společně projednali návštěvy radních. Za Skryje byla přítomna opět paní starostka a Jaroslav Jedlička. Velmi zajímavé bylo poslouchat, jak radní říkali v každé obci trochu jiné informace. S takovou vizitkou nám skutečně nemůžou být důvěryhodným partnerem.

Návštěvnost Křivoklátska je už v současnosti za hranou únosnosti. Turisté obcím přinášení pouze zvýšené náklady za likvidaci odpadů, žádný příjem z nich nepramení. Paní Skopalíková zde opět potvrdila svoji neinformovanost, když nám nabízela dotace na vybudování parkovišť. Ale že žádná obec, a to se týká všech dotčených obcí, nemá pozemky, na kterých by případná parkoviště postavila, vůbec nebrala v potaz. Druhá věc je ta, že my nechceme další parkoviště, nechceme, aby se tu měl turista dobře na úkor místních obyvatel. Ale to všechny přítomné evidentně netrápilo. A bavíme-li se o ochraně krajiny, vybudované nové rozsáhlé asfaltové plochy jistě nejsou z pohledu ochranářského žádným přínosem, spíše naopak. Nouzové stavy spojené s pandemií Covid 19 ukázaly, že Křivoklátsko zkrátka NP kapacitně neunese a davy turistů přírodu naopak zničí.

Nejčastější obavy jsou z omezení vstupu lidí do lesa. Prý se pro lidi nic nezmění. Měl jsem vytištěný onen leták s názvem Křivoklátsko a citoval jsem z něj tuto část:

Omezí národní park lidem pohyb v krajině?
Nikoli, pohyb lidí v národním parku není nijak omezen, s výjimkou takzvaných prvních zón, kde však mohou běžní návštěvníci chodit po značených cestách. Stejná pravidla přitom platí už ve stávajících národních přírodních rezervacích, které budou tvořit těžiště prvních zón parku. Zákon o národním parku zajistí, že místní obyvatelé a osoby jim blízké, se budou moci pohybovat kdekoliv. Omezení vstupu se také nebude vztahovat na vlastníky a nájemce pozemků. Stávající síť turistických tras bude zachována a doplněna.

Pana Obermajera jsem se přímo zeptal, zda nám zaručí, že část, týkající se místních obyvatel bude dodržena. Odpověď je: „Ne, nebude, zákaz bude platit pro všechny stejně“. Čili informace předkládané nám celá léta ze strany AOPK  byly účelovou lží. Tento leták byl po našem jednání z webových stránek AOPK stažen, ale kdo by ho chtěl vidět, opět se nám ozvěte, máme ho uložený.

Při stylu současného jednání ze strany radních Středočeského kraje nemůžeme myšlenku na vyhlášení NP akceptovat a většina zastupitelstva obce Skryje je PROTI. Za sebe se obávám paradoxního zhoršení kvality životního prostředí a hlavně devastace vztahů a vesnického způsobu života. Pravda, vztahy zde nejsou ideální ani v současnosti, ale jejich zhoršení by bylo doslova katastrofou.

Celkově mám z jednání velmi negativní pocit a utvrdil jsem se v tom, že se nejedná o ochranu přírody, ale o mocenský boj. Ochrana přírody se nedá vynutit, k té se musí vychovat a dospět přirozenou cestou. Bez dialogu nezatíženého touhou po moci a lží se cíle nikdy nedosáhne. Možná radní vyhlášení NP nakonec dotáhnou, ale bude to skutečně výhra? Ne, bude to zničení vztahů. Tento prostor není pouze prales, který by tu krajští radní evidentně rádi viděli. Je to prostor, ve kterém se harmonicky doplňují přírodní procesy s lidskou činností. Je to přesně to, co V. I. Vernadský označil pojmem noosféra, tedy kombinace geosféry, biosféry a sociosféry. Přičemž sociosféru nelze v žádném případě přehlížet, jinak dojde ke sterilizaci života vesnic a venkova. 

Každý člověk by si měl vytvořit seznam lidí, vůči kterým je naší povinností být dobrým člověkem. Naším společným seznamem jsou náhrobky na skryjském hřbitově. My všichni bychom měli cítit zodpovědnost a úctu k práci našich předků, kteří zdejší prostředí tvořili, kteří vytvořili krajinu, kterou teď chtějí ze zvůle politiků nechat ladem. Mám velké obavy, že s vyhlášením NP se Křivoklátsko stane navoněnou prostitutkou, s kterou bude chtít kdekdo strávit prodloužený víkend, ale s kterou nikdo nebude chtít žít. 

Jaroslav Jedlička, zastupitel obce Skryje

Blog

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.