Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty

Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit

SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ SAMI STÁHNOUT Z WEBU MŽP, KDE JE ZÁMĚR ZVĚŘEJNĚN FORMOU VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY Úřední deska (mzp.cz)

Námitka vůči záměru musí být podána v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat:                    

 1. adresáta (MŽP)
 2. věc (podání námitky proti záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko ze dne….)
 3. datum podání námitky/námitek
 4. identifikaci podatele námitky (fyzická nebo právnická osoba)
 5. oprávnění podatele námitky dotčeného záměrem (typicky vlastník nemovitosti XY v k.ú. YZ, doložit prostým neověřeným výpisem z katastru – stačí pdf. soubor z www.cuzk.cz; v případě zastupování vlastníka je třeba plná moc – ověřená)
 6. pozor! Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Zde musí být tedy uvedeno, v čem konkrétně se záměr dotýká mých práv
 7. uvedení jednotlivých (nejlépe očíslovaných) námitek; proti jakému konkrétnímu bodu, předpisu, průběhu hranice, způsobu užívání atd, vyhlášky něco namítám a proč (odůvodnění námitky);
 8. u každého očíslované námitky jednotlivě uvést návrh na vypořádání – úpravu vyhlášky (vypustit konkrétní bod, změnit průběh hranice, jinak formulovat předpis atd.)
 9. předmětem námitky mohou být i zjevné nepřesnosti, protimluvy, vzájemně se vylučující postupy atd.
 10. na závěr podpis
 11. odeslání doporučeným dopisem, kdy rozhodným okamžikem při počítání lhůty je datum podání, nebo
 12. odeslání datovou schránkou 

Záměr neobsahuje (dle našeho názoru záměrně) podklady, které se až návazně upravují vyhláškou. To je například vymezení zonace Národního parku, podle kterých se v parku ne/hospodaří. Cesty a trasy, kde se bude a nebude smět jezdit na kole. Složení rady národního parku a poměrové zastoupení obcí v nich.

Zákonu takový postup odpovídá, ale je to další doklad netransparentnosti a silového prosazování celého návrhu.

Blog

Tisková zpráva starostů Křivoklátska k uplynutí lhůty pro vypořádání námitek a k nově sdíleným podkladům ze strany MŽP

28/2/2023 Dne 27/2/2023 uplynula 60denní lhůta pro vypořádání námitek podaných k Záměru na projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.  Žádná z křivoklátských obcí však v zákonem definované lhůtě svou námitku vypořádanou neobdržela. „Je zarážející, že zatímco obce a vlastníci lesa zákonem uložený termín splnit museli, ministerstvo lhůtu dodržovat nemusí. Spolu s „údajně dobrovolným“ stažením námitky LČR to opravdu vzbuzuje otázky […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]