Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty

Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit

SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ SAMI STÁHNOUT Z WEBU MŽP, KDE JE ZÁMĚR ZVĚŘEJNĚN FORMOU VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY Úřední deska (mzp.cz)

Námitka vůči záměru musí být podána v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a musí obsahovat:                    

 1. adresáta (MŽP)
 2. věc (podání námitky proti záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko ze dne….)
 3. datum podání námitky/námitek
 4. identifikaci podatele námitky (fyzická nebo právnická osoba)
 5. oprávnění podatele námitky dotčeného záměrem (typicky vlastník nemovitosti XY v k.ú. YZ, doložit prostým neověřeným výpisem z katastru – stačí pdf. soubor z www.cuzk.cz; v případě zastupování vlastníka je třeba plná moc – ověřená)
 6. pozor! Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany, jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Zde musí být tedy uvedeno, v čem konkrétně se záměr dotýká mých práv
 7. uvedení jednotlivých (nejlépe očíslovaných) námitek; proti jakému konkrétnímu bodu, předpisu, průběhu hranice, způsobu užívání atd, vyhlášky něco namítám a proč (odůvodnění námitky);
 8. u každého očíslované námitky jednotlivě uvést návrh na vypořádání – úpravu vyhlášky (vypustit konkrétní bod, změnit průběh hranice, jinak formulovat předpis atd.)
 9. předmětem námitky mohou být i zjevné nepřesnosti, protimluvy, vzájemně se vylučující postupy atd.
 10. na závěr podpis
 11. odeslání doporučeným dopisem, kdy rozhodným okamžikem při počítání lhůty je datum podání, nebo
 12. odeslání datovou schránkou 

Záměr neobsahuje (dle našeho názoru záměrně) podklady, které se až návazně upravují vyhláškou. To je například vymezení zonace Národního parku, podle kterých se v parku ne/hospodaří. Cesty a trasy, kde se bude a nebude smět jezdit na kole. Složení rady národního parku a poměrové zastoupení obcí v nich.

Zákonu takový postup odpovídá, ale je to další doklad netransparentnosti a silového prosazování celého návrhu.

Blog

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.