Starostové odmítají záměr MŽP

Ani po setkání s ministryní životního prostředí Annou Hubáčkovou v Bělči 24.2.2022 nezměnili starostové obcí Křivoklátska názor a vznik Národního parku Křivoklátsko rozhodně odmítají.

Ministerstvo stále neposkytlo podklady ani informace, které by dokazovaly nutnost převedení ochrany křivoklátské přírody z režimu CHKO do režimu NP.

V současné době funguje Křivoklátsko jako chráněná krajinná oblast se všemi aspekty velkoplošné ochrany, které k tomuto statusu patří. Dle názoru zdejších starostů se jedná o odpovídající kategorii ochrany přírody, neboť Křivoklátsko včetně své jádrové oblasti je území kulturní a hospodářské krajiny. Harmonický charakter zde byl vypěstován generacemi lesních správců, dělníků a uživatelů lesů, kteří posledních tři sta let na Křivoklátsku systematicky hospodaří. Proto je záměr Vlády ČR a MŽP prohlásit oblast za Národní park nepochopitelný.

Je znát, že ze strany státních orgánů ochrany přírody panuje obava z jednání s místními samosprávami. Přes snahu prolomení bariér se v předvečer schůzky ukázalo, že by mohla být zneužita. „Vzhledem k tomu, že jsme jako zástupci místních samospráv neobdrželi žádné podklady, nelze tuto schůzku chápat jako seznámení se se záměrem před samotným vyhlášením parku“, řekl starosta Bělče Lukáš Kocman, který setkání s ministryní inicioval. Stejně se vyjadřují i ostatní starostové.

Všechny dosud uváděné obecné důvody, jako je významnost, jedinečnost, zachovalost, potenciál jádrového území a další, pouze potvrzují, že tyto mimořádné hodnoty území Křivoklátska nejsou důsledkem přírodních procesů, ale naopak výsledkem vysoké úrovně současného trvale udržitelného způsobu hospodaření v místních lesích.

Starostové Křivoklátska se shodují na tom, že i základní předkládané informace vykazují nepřesnosti a nekonzistenci. Udávaná výměra 117 km2 neodpovídá tomu, že má park obsáhnout pouze 16 % plochy CHKO. Jednou se říká, že vstup nebude omezen, jindy se hovoří o klidových zónách, kam omezení budou. Zcela nejasné pak je, jak to bude s bezzásahovými zónami, které jsou jako zcela nový fenomén do hospodaření v případě národního parku vnášeny. Předkládané informace a argumenty jsou pak zcela jednostranné, podávané pouze z pohledu navrhovatele, tedy MŽP. Naprosto chybí jakákoli odborná oponentura ať již lesnická, ekonomická či sociologická.

„Nikdo nám nikdy neřekl, co je na současném stavu konkrétně špatně, aby se to muselo měnit“, připomíná Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves. „Často se také uvádí, že v parku bude pouze naše obec, ale to není tak úplně pravda. Parkem by bylo dotčeno bezprostředně minimálně 23 obcí a v celém regionu žije více než 30 000 obyvatel. Mnoho dalších obcí jako Branov, Roztoky, Skryje, Sýkořice zde mají domy s trvale žijícími obyvateli a téměř všechny obce velkou část extravilánu. Obce jako Nižbor jsou parkem zcela obklopeny, i když samy zůstávají mimo. Když ale vyjdete pár set metrů za humna, a to kterýmkoli směrem, už v parku jste“, pokračuje Kohoutová.

Samotný záměr vyhlásit národní park budí v obcích Křivoklátska spíše odpor. Nadpoloviční většina obcí se záměrem nesouhlasí a tato stanoviska byla dnes tlumočena paní ministryni Hubáčkové. Nejedná se přitom pouze o názory starostů. Postoje vychází z prohlášení či usnesení místních zastupitelstev. Závěrem starosta obce Běleč Lukáš Kocman sdělil: “Z toho, co dnes zaznělo je naprosto zřejmé, že si obce park nepřejí. Pokud od MŽP nezazní, že existuje možnost, že se celý projekt zastaví, bude následné jednání velice komplikované a obce v odporu ještě více posílí.“

– – –

Starostové obcí Křivoklátska

Lukáš Kocman, starosta obce Běleč

Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves

Ing. Jiří Zikmund, starosta obce Branov

Petr Jirka, starosta obce Broumy

Josef Šinkner, starosta obce Otročiněves

Ing. Zdeněk Steiner, zastupitel obce Chyňava

Dagmar Vlachová, starostka obce Nový Jáchymov

Jan Kuna, starosta obce Malé Kyšice

Luboš Souček, starosta obce Podmokly

Mgr. Tomáš Vostatek, starosta obce Roztoky

Ing. František Hájek, starosta obce Čilá

Bc. Pavlína Plimlová, MBA, MA, starostka obce Račice

Štěpánka Říhová, starostka obce Skryje

Milan Ineman, starosta obce Ostrovec-Lhotka

Radek Hlaváček, starosta obce Hracholusky

Libuše Vokounová, starostka Městyse Křivoklát

Blog

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.