Zakládající prohlášení občanské iniciativy Otevřené Křivoklátsko

Takzvané jádrové území CHKO Křivoklátsko, na kterém je deklarován záměr vyhlásit národní park, je často prezentováno jako původní a neobydlená divočina. Tak to ale není.

Nacházejí se zde historická sídla jako hradiště z pozdní doby bronzové Propadený zámek u Branova, zříceniny středověkých hradů Týřov či Jenčov. Stojí zde hájovny, rybárny, zemědělské usedlosti, lovecký zámek Dřevíč a přirozeně, obce. Nejedná se pouze o tak často zmiňovanou Karlovu Ves. Na území parku mají být i domy z katastrů obcí Roztoky, Branov a Sýkořice. Další obce mají být parkem zcela nebo velmi výrazně obklopeny, i když zůstanou vně parku. Namátkou Roztoky, Křivoklát, Nižbor, Skryje, Běleč či Broumy. Všechny tyto prvky urbánní struktury jsou propojeny poměrně hustou sítí cest a silnic. Při nich často stojí pomníky, kapličky či boží muka.

V jádrovém území jsou i velké prvky inženýrské infrastruktury, jako je vedení vysokého a velmi vysokého napětí se svými ochrannými pásmy. Přímo nad celým jádrovým územím vede letecký koridor používaný pro přistání na mezinárodním letišti Václava Havla v Ruzyni, přičemž s ohledem na jeho nevelkou vzdálenost jsou letadla již v nízké letové hladině.

Lesy v jádrové části jsou převážně lesy hospodářskými, což je patrné i z leteckých snímků, kde jsou na mnoha místech viditelné pravidelné tvary výsadby. Je to logické. Celé území bylo během horečného hledání železných i neželezných rud v 17.století téměř zcela destruováno za účelem zisku palivového dřeva a dřevěného uhlí pro tavení rudy, a pro potřeby sklářské výroby. Výsledkem je, že na Křivoklátsku se od té doby již nenacházejí žádné původní lesy.

V 18. století, kdy oblast získal rod Fürstenbergů, byla pozvednuta úroveň správy lesního hospodaření, která začala fungovat na zcela nových principech. Došlo k rozdělení na revíry, byla založena lesnická škola, postaveny hájovny, zakládány lesní školky. Byly budovány nové lesní cesty zpřístupňující obtížně dostupná území jak pro těžbu, tak pro novou výsadbu. Ta byla velmi intenzivní a často sahala i k nepůvodním druhům.

Období fürstenberské správy skončilo pozemkovou reformou ve dvacátých letech minulého století. Následovala z majetkového a hospodářského hlediska turbulentní druhá část dvacátého století. Principy lesnického hospodaření, ale zůstaly.

V roce 1978 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko, která do hospodaření vnesla i nový fenomén ochrany přírody a krajiny.

Chráněné krajinné oblasti jsou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definovány jako rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.

Dle našeho názoru se jedná o odpovídající kategorii ochrany zdejší přírody, neboť Křivoklátsko včetně své jádrové oblasti je území kulturní a hospodářské krajiny. Harmonický charakter zde byl vypěstován generacemi lesních správců, dělníků a uživatelů lesů, kteří posledních tři sta let na Křivoklátsku systematicky hospodaří.

Neméně podstatný je i rekreační aspekt celé oblasti. V první řadě samozřejmě pro místní obyvatele, kteří jsou zvyklí se ve svém okolí volně pohybovat. V druhé řadě i pro velké množství stálých uživatelů vlastních rekreačních nemovitostí. I oni utvářejí kulturu kraje, neboť do oblasti jezdí průběžně a dlouhodobě, často na základě příbuzenských vazeb, neboť tato oblast má dlouhou a nepřerušenou tradici a osídlení.

Proč je tedy nutné část oblasti vzít, vytrhnout z celku a nastavit zde direktivně jiná pravidla hospodaření, bytí v krajině a tím vlastně celé kultury kraje?

Když stále zůstává problematickou základní otázka: Je národní park vhodná kategorie ochrany přírody pro oblast Křivoklátska?

Národní parky jsou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definovány jako rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového, přičemž veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování jejich ekologicky stabilních přirozených ekosystémů odpovídajících danému stanovišti a dosažení jejich přirozené biologické rozmanitosti a musí být v souladu s cíli ochrany sledovanými jejich vyhlášením.

Zdroje OP uvádějí k 1. 1. 2008 rozšíření přirozených lesů v chráněných krajinných oblastech ČR takto:
Křivoklátsko: Původní – 0 ha, Přírodní – 149,90 ha, Přírodě blízký – 362,37 ha (uvažovaná rozloha parku přitom je 10.200,00 ha)

Přírodní a přírodě blízké lesy se na Křivoklátsku vyskytují zejména na extrémních stanovištích (skály, lesostepi), kde se v minulosti nehospodařilo. Většina z nich je zahrnuta do národních přírodních rezervací a požívá již dnes nejvyšší možnou ochranu. Převážná část křivoklátských lesních ekosystémů je naopak po dlouhá staletí ovlivňována člověkem a značně pozměněna. Není tak naplněno znění zákona o „převažujícím nebo člověkem málo pozměněném ekosystému“.

Vyhlášení národního parku na Křivoklátsku vlastně znamená, že z citlivě a dlouhodobě vedeného hospodářského lesa chceme udělat přirozený ekosystém tím, že se o ten les přestaneme starat.
Je to správná kategorie ochrany? Je citlivá vůči kultuře kraje, lidem, kteří zde žijí a práci těch, kteří zde žili před nimi?

K těmto otázkám se zde pokusíme zpřístupnit co nejvíc podkladů, tak aby mohla proběhnout plnohodnotná debata, která má tak zásadnímu rozhodnutí bezesporu předcházet.

Blog

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]