Prohlášení k zahájení procesu projednávání záměru na vyhlášení NP Křivoklátsko

Ministryně Anna Hubáčková oznámila den po komunálních volbách v dopise starostům Křivoklátska, že v úterý 27. 9. zahájí Ministerstvo životního prostředí proces projednávání záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Od tohoto dne tedy poběží starostům, zastupitelům a dalším dotčeným subjektům 90denní lhůta pro podávání písemných námitek k záměru.

Rovněž ale od soboty 24. 9. běží desetidenní lhůta, ve které je možné podat stížnost na průběh voleb ke Krajskému soudu. Až po jejím uplynutí a nejpozději do 15 dnů od uplynutí, může/musí dosavadní starosta svolat ustavující schůzi nového zastupitelstva, které bude volit nového starostu. Oznámení o datu konání zastupitelstva musí být vyvěšeno nejméně 7 dní předem. V praxi se tak ustavující zastupitelstvo bude konat nejdříve 18. a nejpozději 25. den po volbách.

„V mnoha obcích jistě dojde ke kontinuitě v obsazení starostenského úřadu, v mnoha to tak ale nebude. Složení zastupitelstev se promění téměř s jistotou ve všech dotčených obcích. Zároveň se bezesporu jedná o jedno z nejdůležitějších a dalekosáhlých rozhodování, které budou mít nová zastupitelstva na stole. Opravdu je fér, je s takovým rozhodnutím konfrontovat hned v prvních dnech jejich funkcí? Kam zmizela tradice sto dnů hájení? Opravdu se takto chováme k významným partnerům, jak paní ministryně starosty a zastupitelstva ve svém dopise nazývá?“, ptá se Iveta Kohoutová, starostka obce Karlova Ves.

Podobně absentující doposud byly důvodové zprávy, ekonomické podklady a další tvrdá data, která by tak výrazný projekt měly doprovázet. Doposud si ministerstvo vystačilo se sloganem “Křivoklátsko si národní park zaslouží”. Stav podkladů k projednání záměru zkrátka trpí dokumentační nouzí, popsanou již v prohlášení 32 starostů Křivoklátska, v tzv. Velikonoční výzvě.

„A to vše v době, kdy máme prokazatelné problémy v řízení stávajících národních parků. Připomeňme, že čtyři ze čtyř národních parků v zemi nemají platné Zásady a plány péče, dokumenty, které jim ukládá mít zákon č. 114/1992 Sb. a jeho novely“, doplňuje starosta Broum Petr Jirka.

V době, kdy Rady národních parků umožňují střety zájmů, tedy to, že v nich jsou obsazeny osoby, které zároveň národnímu parku fakturují. V době, kdy je odvoláván ředitel Národního parku České Švýcarsko pro nezvládnuté krizového řízení v průběhu rozsáhlého letního požáru tamtéž. Toho parku, který nedodržoval svá vlastní pravidla a uplatňoval bezzásahové hospodářství I v zónách soustředěné péče a kulturní krajiny.

„Přírodu je zapotřebí bezesporu chránit a je jisté, že nejvíce účinné jsou formy velkoplošné ochrany. Takové už ale na Křivoklátsku 44 let ve formě CHKO a 45 let ve formě Biosférické rezervace UNESCO fungují. Oproti tomu jsou v naší zemi cenná místa a lokality, která žádnou formu velkoplošné ochrany nepožívají. Zmínit můžeme oblast Soutoku Moravy a Dyje nebo oblast Krušných hor. Co je efektivnější? Začít chránit něco, co je cenné a žádnou formu ochrany nemá nebo měnit kategorii a zřizovat nový státní úřad pro území, které již dlouhodobě chráněno je?“, ptá Jakub Majer z občanské iniciativy Otevřené Křivoklátsko.

Vzhledem k nákladům na provoz stávajících NP se dá odhadnout, že roční provoz NP Křivoklátsko bude v řádu 150 až 200 milionů korun. Zhruba 200 milionů korun bude jednorázově stát zřízení tohoto NP. Opravdu není cesta, jak v dnešní těžké době tyto peníze ušetřit, a přitom v režimu ochrany přírody Křivoklátska změnit to, co je třeba? Možnosti tu určitě jsou. „V souladu s lesním zákonem č.289/1995 Sb. lze zařadit z důvodu zachování biodiverzity nebo jiného veřejného zájmu konkrétní les z kategorie „hospodářské“ do kategorie „zvláštního určení.“ O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.“, doplňuje další ze zakládajících členů iniciativy Tomáš Hradečný.

Takové řešení je rychlé, levné a efektivní, nepůjde proti kultuře kraje a umožní tak použít zvažované prostředky pro území, které je opravdu naléhavě potřebují, protože v současnosti chráněna nejsou.

Blog

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.