Petice

Naším cílem je získat minimálně 10 000 podpisů, aby se peticí musel zabývat Petiční výbor Poslanecké sněmovny České republiky. K 14.12. petici podepsalo již 10.400 občanů. Sběr podpisů ale dále pokračuje, abychom vytvořili bezpečnou rezervu nad zákonem stanovenou hranicí.

Rádi byste nás podpořili?

Petici můžete podepsat na místech uvedených na mapě. Pokud byste rádi založili nové petiční místo, napište nám prosím.

Stáhněte si petici

Pokud s peticí souhlasíte, můžete ji vytisknout, sbírat podpisy a podepsaný petiční arch nám poslat. Děkujeme!

Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme se vznikem Národního parku Křivoklátsko a prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky, aby od tohoto záměru upustila, a to z následujících důvodů:

  1. Křivoklátsko je rozsáhlé území kulturní krajiny s převažující rozlohou hospodářských lesů, které budovali po staletí generace zdejších lesníků a obyvatel. Jedná se tedy o území dlouhodobě ovlivňované lidskou činností.
  2. Národní parky jsou rozsáhlá území s převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů (§ 15 zákona č. 114/1992 Sb.). Základní podmínka daná zákonem o ochraně přírody a krajiny tedy není naplněna.
  3. Ochrana přírodních hodnot Křivoklátska je dostatečně zajištěna stávajícími kategoriemi zvláště chráněných území, to znamená chráněná krajinná oblast (CHKO) spolu s dalšími kategoriemi maloplošných chráněných území (NPR, PR) a ostatními kategoriemi (Ptačí oblast, biosférická rezervace UNESCO, EVL atd.).
  4. Výhledové převedení velké části území navrhovaného národního parku do bezzásahového režimu (minimálně 75% plochy dle strategie IUCN pro národní parky).
  5. Zřízení další státní instituce – správy národního parku – hrazené z našich daní, tj. další zatížení státního rozpočtu v době, kdy je tento již extrémně zatížen.
  6. Zachování stávající plnohodnotné samosprávy místních obcí a příslušných krajů.
  7. Křivoklátské lesy by měly dále poskytovat místním lidem práci, obživu, dřevo do kamen a prostor pro relaxaci.
  8. Zachování lesů zelených a otevřených pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity v rámci platných regulí chráněné krajinné oblasti. Lesů svobodně využívaných rodinami s dětmi, houbaři, turisty, fotografy, cyklisty a všemi milovníky volné přírody bez ohledu na to, jestli se jedná o místní obyvatele, chataře, chalupáře nebo návštěvníky z jiných oblastí ČR.
  9. Zachování křivoklátské přírody v duchu desetiletí fungujícího Lesnického parku Křivoklátsko jako „Území pro přírodu i pro lidi“.

Na základě výše uvedených argumentů žádáme, aby vláda České republiky neusilovala o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko a zachovala ochranu celého území v současné kategorii CHKO.

Blog

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.