Křivoklátsko rukojmím bolševického myšlení

Tomáš Hradečný, architekt a jeden z autorů petice proti vyhlášení Křivoklátska národním parkem, se zamýšlí nad tím, proč průběh jednání o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko připomíná doby před listopadem 1989.

Snaha o vyhlášení centrální zóny Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za národní park je doprovázena mnoha proklamacemi typu „Křivoklátsko si národní park zaslouží“, „Národní park lépe ochrání přírodu“, „Občané nebudou omezeni nad rámec podobný současnému stavu“, „Obce budou samy rozhodovat prostřednictvím účasti v Radě parku“, „Obce budou moci čerpat prostředky z množství dotačních titulů“, „Značka NP zvedne prestiž území i turistický ruch, z kterého místní podnikatelé mohou žít a obce vzkvétat.“ Až na jednu výjimku jsou to jenom, s prominutím, populistické plky, nezasluhující více pozornosti než titulek ve včerejších novinách.

Tou jednou výjimkou, stojící za zamyšlení, je teze – národní park lépe ochrání přírodu. Jak se s ní popasovat? Předně je třeba klást podotázky: Má-li národní park chránit přírodu lépe, znamená to, že chráněná krajinná oblast chrání přírodu špatně, nebo nedostatečně? Pokud ano, tak jak se to konkrétně projevuje?

V čem vlastně spočívá rozdíl ve způsobu (nikoli cílech!) péče státních subjektů o státní les, při porovnání režimů CHKO a NP? Neukazují příklady Šumavy a Krkonoš, že problémy a nedostatky ochrany přírody pramení spíš z kvality uplatňování, porozumění a chápání pravidel managementu než z absence moci nad územím?

Tyto otázky musí umět navrhovatelé parku věrohodně zodpovědět na základě faktů, nikoli proklamací, a své teorie nechat podrobit odborné kritice.  Protože tak nečiní ani ve vztahu k dotčeným obcím, zůstává jejich postup zcela nevěrohodný a v rukou vládní exekutivy dostává nádech totalitarismu.    

Jestliže ochránci přírody tvrdí, že se o les v rámci národního parku budou starat lépe než Lesy ČR, potom nepřímo lesníky obviňují z toho, že se o les starají špatně. Nevím, možná ano, spíše však ne, chybí jakýkoli důkaz. Pokud by se staraly špatně, proč by byl Lesnický park Křivoklátsko přijat do Mezinárodní sítě modelových lesů, která oceňuje „trvale udržitelný rozvoj s vyváženým podílem plnění ekonomických i ekologických funkcí lesa a krajiny?“  

Dalo by se donekonečna spekulovat o tom, jestli lepším garantem zdravého vývoje státních lesů na Křivoklátsku bude resort životního prostředí nebo zemědělství. Objektivní pohled na Lesní hospodářský celek Zbiroh, jehož soukromé lesní pozemky tvoří nedílnou součást nejhodnotnějších porostů regionu, na podobné diskuse odpovídá zdaleka nejlépe. Navíc připomíná jednu opomíjenou skutečnost – nositelem kulturní identity Křivoklátska není ochránce přírody, ale lesník. Lesník, v jehož krvi je pevné sepětí s generacemi jeho předků, lesník, který tu má své kořeny, lesník, který lesu rozumí a má za něj odpovědnost.

Ochránce přírody může lesníkovi na Křivoklátsku vyprávět o odpovědnosti s podobnou vážností jako rybářům na Bečvě.

Před nedávnem jsme se všichni plácali po zádech, jak se po sto letech uzavřela komunistická kapitola v našich moderních dějinách. Bohužel, opak je pravdou. Jako se bolševikům podařilo, s primitivními hesly ochrany před imperialismem, zlikvidovat selský stav, čehož je zbídačelý obraz naší vydrancované zemědělské krajiny nepřehlédnutelným důkazem, tak i my, se stejně primitivními hesly lepší ochrany přírody, likvidujeme lesnický stav, abychom mohli za pár let konstatovat – les už tu není, ale příroda si poradí. Neporadí.

Ti, kdo Křivoklátsko znají, vědí, že bez pomoci lesníků se značná část jádrové oblasti záhy změní v kamenitou poušť. Komunisty už v parlamentu nemáme, ale to jejich myšlení se nás nechce pustit, a my si ho ani sami sobě nejsme schopni přiznat. Komunista je v nás, proto si pořád lžeme, alibisticky uhýbáme, a taky pořád prohráváme. Zkusme si třeba o Křivoklátsku nelhat a připustit otevřenou hru.

Tomáš Hradečný, architekt, jeden z autorů petice proti vyhlášení Křivoklátska národním parkem

Blog

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.