Křivoklátsko rukojmím bolševického myšlení

Tomáš Hradečný, architekt a jeden z autorů petice proti vyhlášení Křivoklátska národním parkem, se zamýšlí nad tím, proč průběh jednání o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko připomíná doby před listopadem 1989.

Snaha o vyhlášení centrální zóny Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko za národní park je doprovázena mnoha proklamacemi typu „Křivoklátsko si národní park zaslouží“, „Národní park lépe ochrání přírodu“, „Občané nebudou omezeni nad rámec podobný současnému stavu“, „Obce budou samy rozhodovat prostřednictvím účasti v Radě parku“, „Obce budou moci čerpat prostředky z množství dotačních titulů“, „Značka NP zvedne prestiž území i turistický ruch, z kterého místní podnikatelé mohou žít a obce vzkvétat.“ Až na jednu výjimku jsou to jenom, s prominutím, populistické plky, nezasluhující více pozornosti než titulek ve včerejších novinách.

Tou jednou výjimkou, stojící za zamyšlení, je teze – národní park lépe ochrání přírodu. Jak se s ní popasovat? Předně je třeba klást podotázky: Má-li národní park chránit přírodu lépe, znamená to, že chráněná krajinná oblast chrání přírodu špatně, nebo nedostatečně? Pokud ano, tak jak se to konkrétně projevuje?

V čem vlastně spočívá rozdíl ve způsobu (nikoli cílech!) péče státních subjektů o státní les, při porovnání režimů CHKO a NP? Neukazují příklady Šumavy a Krkonoš, že problémy a nedostatky ochrany přírody pramení spíš z kvality uplatňování, porozumění a chápání pravidel managementu než z absence moci nad územím?

Tyto otázky musí umět navrhovatelé parku věrohodně zodpovědět na základě faktů, nikoli proklamací, a své teorie nechat podrobit odborné kritice.  Protože tak nečiní ani ve vztahu k dotčeným obcím, zůstává jejich postup zcela nevěrohodný a v rukou vládní exekutivy dostává nádech totalitarismu.    

Jestliže ochránci přírody tvrdí, že se o les v rámci národního parku budou starat lépe než Lesy ČR, potom nepřímo lesníky obviňují z toho, že se o les starají špatně. Nevím, možná ano, spíše však ne, chybí jakýkoli důkaz. Pokud by se staraly špatně, proč by byl Lesnický park Křivoklátsko přijat do Mezinárodní sítě modelových lesů, která oceňuje „trvale udržitelný rozvoj s vyváženým podílem plnění ekonomických i ekologických funkcí lesa a krajiny?“  

Dalo by se donekonečna spekulovat o tom, jestli lepším garantem zdravého vývoje státních lesů na Křivoklátsku bude resort životního prostředí nebo zemědělství. Objektivní pohled na Lesní hospodářský celek Zbiroh, jehož soukromé lesní pozemky tvoří nedílnou součást nejhodnotnějších porostů regionu, na podobné diskuse odpovídá zdaleka nejlépe. Navíc připomíná jednu opomíjenou skutečnost – nositelem kulturní identity Křivoklátska není ochránce přírody, ale lesník. Lesník, v jehož krvi je pevné sepětí s generacemi jeho předků, lesník, který tu má své kořeny, lesník, který lesu rozumí a má za něj odpovědnost.

Ochránce přírody může lesníkovi na Křivoklátsku vyprávět o odpovědnosti s podobnou vážností jako rybářům na Bečvě.

Před nedávnem jsme se všichni plácali po zádech, jak se po sto letech uzavřela komunistická kapitola v našich moderních dějinách. Bohužel, opak je pravdou. Jako se bolševikům podařilo, s primitivními hesly ochrany před imperialismem, zlikvidovat selský stav, čehož je zbídačelý obraz naší vydrancované zemědělské krajiny nepřehlédnutelným důkazem, tak i my, se stejně primitivními hesly lepší ochrany přírody, likvidujeme lesnický stav, abychom mohli za pár let konstatovat – les už tu není, ale příroda si poradí. Neporadí.

Ti, kdo Křivoklátsko znají, vědí, že bez pomoci lesníků se značná část jádrové oblasti záhy změní v kamenitou poušť. Komunisty už v parlamentu nemáme, ale to jejich myšlení se nás nechce pustit, a my si ho ani sami sobě nejsme schopni přiznat. Komunista je v nás, proto si pořád lžeme, alibisticky uhýbáme, a taky pořád prohráváme. Zkusme si třeba o Křivoklátsku nelhat a připustit otevřenou hru.

Tomáš Hradečný, architekt, jeden z autorů petice proti vyhlášení Křivoklátska národním parkem

Blog

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]