Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

83. USNESENÍ

ze 17. schůze konané dne 8. června 2022

k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska

Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska z konce května 2022 a záměr vlády ČR na zřízení nových národních parků Křivoklátsko a Soutok. Na základě projednání za účasti zástupců signatářů a  Ministerstva životního prostředí ČR

VÝBOR

 1. konstatuje, že
 2. na potřebě chránit přírodu a nejcennější biotopy existuje obecná shoda;
 3. předmětem sporu a pochybností zůstává, zda a v jaké podobě je ochrana přírody formou národního parku uplatnitelná v historicky osídlené a kulturní krajině střední Evropy;
 4. v demokratické a občanské společnosti není vhodné rozhodovat o zřízení národního parku bez souhlasu zásadních partnerů, především dotčených samospráv;
 • žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby
 • na základě věrohodné analýzy doložilo, že tlak na území pro zvažované národní parky je tak velký, že stávající stupeň ochrany přírody (CHKO, biosférická rezervace UNESCO, maloplošná chráněná území, přírodní rezervace, Natura 2000 apod.) nedostačuje, a je proto nutné přistoupit ke zřízení národního parku;
 • vysvětlilo a doložilo, na základě jakých konkrétních parametrů IUCN pro kategorizaci chráněných území se domnívá, že Soutok a Křivoklátsko z možných 6 kategorií mají spadat do kategorie II národní park;
 • věrohodně doložilo, například na základě studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů, že je pro Českou republiku ekonomicky, sociálně a environmentálně výhodnější a vhodnější zřízení nových parků a jejich následná správa, než jiné varianty řešení;
 • zlepšilo komunikaci s dotčenými obcemi na území plánovaných a stávajících národních parků a zohledňovalo v rozhodování projevenou vůli zástupců obecních samospráv a zásadních partnerů;
 • předložilo dílčí návrh úpravy zákona č. 114/92 Sb., který posílí postavení a vliv obecních municipalit v radách národních parků a zohlední tak jejich spoluzodpovědnost za správu a stav dotčených území;
 • odpovědělo na předcházející korespondenci VUZP ve věci národního parku a vysvětlilo dlouholetou absenci zákonem předpokládaných koncepčních odborných dokumentů ochrany přírody, tj. Zásad péče v národních parcích ČR;
 • pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.
      Zbyněk Linhart, v. r. předseda výboru         Josef Bazala, v. r. ověřovatel výboru  

Blog

Projev starosty Jiráska přednesený na setkání vedení Středočeského kraje se starosty města a obcí, Čestlice 21.5.2024

Vážená paní hejtmanko, vážená rado Středočeského kraje, vážení kolegové, vážení hosté. Jmenuji se Jaroslav Jirásek a jsem starostou obce Městečko, jedné z menších obcí Křivoklátska. Nejedná se o úrodný kraj, který vybízí k snadnému životu a nikdy takový nebyl, ale je to náš domov. Žijeme v krajině, kterou po generace utvářeli naši předkové, ne vždy úplně šťastně, ale […]

Svazek obcí Křivoklátska vyzývá k hloubkové revizi zákona 114

Svazek obcí Křivoklátska (dále SOK) oslovil 27/2/2024 otevřeným dopisempředsedy koaličních stran, předsedu legislativní rady vlády a ministraživotního prostředí v souvislosti s plánovaným projednáváním návrhuzákona, kterým se má vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2024, je tentobod plánován na měsíc červen, předkladatelem má být Ministerstvo životníhoprostředí. SOK v této souvislosti upozorňuje na několik usneseníparlamentních […]

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]