Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

83. USNESENÍ

ze 17. schůze konané dne 8. června 2022

k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska

Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska z konce května 2022 a záměr vlády ČR na zřízení nových národních parků Křivoklátsko a Soutok. Na základě projednání za účasti zástupců signatářů a  Ministerstva životního prostředí ČR

VÝBOR

 1. konstatuje, že
 2. na potřebě chránit přírodu a nejcennější biotopy existuje obecná shoda;
 3. předmětem sporu a pochybností zůstává, zda a v jaké podobě je ochrana přírody formou národního parku uplatnitelná v historicky osídlené a kulturní krajině střední Evropy;
 4. v demokratické a občanské společnosti není vhodné rozhodovat o zřízení národního parku bez souhlasu zásadních partnerů, především dotčených samospráv;
 • žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby
 • na základě věrohodné analýzy doložilo, že tlak na území pro zvažované národní parky je tak velký, že stávající stupeň ochrany přírody (CHKO, biosférická rezervace UNESCO, maloplošná chráněná území, přírodní rezervace, Natura 2000 apod.) nedostačuje, a je proto nutné přistoupit ke zřízení národního parku;
 • vysvětlilo a doložilo, na základě jakých konkrétních parametrů IUCN pro kategorizaci chráněných území se domnívá, že Soutok a Křivoklátsko z možných 6 kategorií mají spadat do kategorie II národní park;
 • věrohodně doložilo, například na základě studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů, že je pro Českou republiku ekonomicky, sociálně a environmentálně výhodnější a vhodnější zřízení nových parků a jejich následná správa, než jiné varianty řešení;
 • zlepšilo komunikaci s dotčenými obcemi na území plánovaných a stávajících národních parků a zohledňovalo v rozhodování projevenou vůli zástupců obecních samospráv a zásadních partnerů;
 • předložilo dílčí návrh úpravy zákona č. 114/92 Sb., který posílí postavení a vliv obecních municipalit v radách národních parků a zohlední tak jejich spoluzodpovědnost za správu a stav dotčených území;
 • odpovědělo na předcházející korespondenci VUZP ve věci národního parku a vysvětlilo dlouholetou absenci zákonem předpokládaných koncepčních odborných dokumentů ochrany přírody, tj. Zásad péče v národních parcích ČR;
 • pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.
      Zbyněk Linhart, v. r. předseda výboru         Josef Bazala, v. r. ověřovatel výboru  

Blog

Tisková zpráva starostů Křivoklátska k uplynutí lhůty pro vypořádání námitek a k nově sdíleným podkladům ze strany MŽP

28/2/2023 Dne 27/2/2023 uplynula 60denní lhůta pro vypořádání námitek podaných k Záměru na projednání vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.  Žádná z křivoklátských obcí však v zákonem definované lhůtě svou námitku vypořádanou neobdržela. „Je zarážející, že zatímco obce a vlastníci lesa zákonem uložený termín splnit museli, ministerstvo lhůtu dodržovat nemusí. Spolu s „údajně dobrovolným“ stažením námitky LČR to opravdu vzbuzuje otázky […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]