Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

83. USNESENÍ

ze 17. schůze konané dne 8. června 2022

k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska

Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska z konce května 2022 a záměr vlády ČR na zřízení nových národních parků Křivoklátsko a Soutok. Na základě projednání za účasti zástupců signatářů a  Ministerstva životního prostředí ČR

VÝBOR

 1. konstatuje, že
 2. na potřebě chránit přírodu a nejcennější biotopy existuje obecná shoda;
 3. předmětem sporu a pochybností zůstává, zda a v jaké podobě je ochrana přírody formou národního parku uplatnitelná v historicky osídlené a kulturní krajině střední Evropy;
 4. v demokratické a občanské společnosti není vhodné rozhodovat o zřízení národního parku bez souhlasu zásadních partnerů, především dotčených samospráv;
 • žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby
 • na základě věrohodné analýzy doložilo, že tlak na území pro zvažované národní parky je tak velký, že stávající stupeň ochrany přírody (CHKO, biosférická rezervace UNESCO, maloplošná chráněná území, přírodní rezervace, Natura 2000 apod.) nedostačuje, a je proto nutné přistoupit ke zřízení národního parku;
 • vysvětlilo a doložilo, na základě jakých konkrétních parametrů IUCN pro kategorizaci chráněných území se domnívá, že Soutok a Křivoklátsko z možných 6 kategorií mají spadat do kategorie II národní park;
 • věrohodně doložilo, například na základě studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů, že je pro Českou republiku ekonomicky, sociálně a environmentálně výhodnější a vhodnější zřízení nových parků a jejich následná správa, než jiné varianty řešení;
 • zlepšilo komunikaci s dotčenými obcemi na území plánovaných a stávajících národních parků a zohledňovalo v rozhodování projevenou vůli zástupců obecních samospráv a zásadních partnerů;
 • předložilo dílčí návrh úpravy zákona č. 114/92 Sb., který posílí postavení a vliv obecních municipalit v radách národních parků a zohlední tak jejich spoluzodpovědnost za správu a stav dotčených území;
 • odpovědělo na předcházející korespondenci VUZP ve věci národního parku a vysvětlilo dlouholetou absenci zákonem předpokládaných koncepčních odborných dokumentů ochrany přírody, tj. Zásad péče v národních parcích ČR;
 • pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.
      Zbyněk Linhart, v. r. předseda výboru         Josef Bazala, v. r. ověřovatel výboru  

Blog

Obce na Křivoklátsku nechtějí národní park a zakládají Svazek obcí

Roztoky u Křivoklátu, 2. listopadu 2022 Zástupci třicítky obcí Středočeského a Plzeňského kraje se 1. listopadu sešli v Roztokách u Křivoklátu, aby projednali přípravu založení Svazku obcí Křivoklátska. Organizace chce být plnohodnotným partnerem při procesu zamýšleného vyhlašování Národního parku Křivoklátsko. Obcím dotčeným možným vyhlášením parku chybí zejména lepší komunikace a dostatečná a prokazatelná argumentace pro jeho […]

Praktické informace k zveřejněnému záměru na projednání vyhlášení NP Křivoklátsko

Záměr bych zveřejněn 27/9/2022. Od tohoto data běží 90 lhůta pro podání námitek. Po uplynutí termínu již není možné námitky podávat, respektive nebudou přijaty Záměr byl zaslán datovou schránkou obcím a krajům, obce měly následně povinnost záměr na 5 dní vyvěsit SOUKROMÝM MAJITELŮM POZEMKŮ, NEMOVITOSTÍ ČI JINÝCH MAJETKŮ NEJSOU ZASÍLÁNY ŽÁDNÉ INFORMACE! PODKLADY SI MUSÍ […]

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky ze 14. 10. 2022

Otevřený dopis obcí Křivoklátska premiérovi České republiky, předsedovi Senátu ČR, ministrovi životního prostředí, senátnímu výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a výboru pro životní prostředí Parlamentu ČR ve věci oznámení záměru na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko Dne 27. 9. 2022 předložilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody, […]

Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 13. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 83. USNESENÍ ze 17. schůze konané dne 8. června 2022 k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska […]

Velikonoční výzva starostů obcí Křivoklátska

Vážené dámy, vážení pánové, vládní koalice Spolu si klade za cíl sladit zájmy resortu ochrany přírody a krajiny s resortem zemědělství. Současně vložila do Programového prohlášení vlády ČR zřízení Národního parku Křivoklátsko. Zatímco první záměr je koncepční, tím pádem pracný, dlouhodobý, s nejistými výsledky a tudíž nevděčný, ten druhý je relativně jednoduchý, krátkodobý, s celkem jistým výsledkem a opravdu vděčný. Bohužel však naprosto nekoncepční.