Usnesení senátního výboru VUZP k Velikonoční výzvě starostů

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

83. USNESENÍ

ze 17. schůze konané dne 8. června 2022

k Velikonoční výzvě starostů Křivoklátska

Po úvodním slově předsedy výboru senátora Zbyňka Linharta a zástupce Ministerstva životního prostředí ČR výbor projednal tzv. Velikonoční výzvu starostů Křivoklátska, otevřený dopis zástupců Křivoklátska z konce května 2022 a záměr vlády ČR na zřízení nových národních parků Křivoklátsko a Soutok. Na základě projednání za účasti zástupců signatářů a  Ministerstva životního prostředí ČR

VÝBOR

 1. konstatuje, že
 2. na potřebě chránit přírodu a nejcennější biotopy existuje obecná shoda;
 3. předmětem sporu a pochybností zůstává, zda a v jaké podobě je ochrana přírody formou národního parku uplatnitelná v historicky osídlené a kulturní krajině střední Evropy;
 4. v demokratické a občanské společnosti není vhodné rozhodovat o zřízení národního parku bez souhlasu zásadních partnerů, především dotčených samospráv;
 • žádá Ministerstvo životního prostředí ČR, aby
 • na základě věrohodné analýzy doložilo, že tlak na území pro zvažované národní parky je tak velký, že stávající stupeň ochrany přírody (CHKO, biosférická rezervace UNESCO, maloplošná chráněná území, přírodní rezervace, Natura 2000 apod.) nedostačuje, a je proto nutné přistoupit ke zřízení národního parku;
 • vysvětlilo a doložilo, na základě jakých konkrétních parametrů IUCN pro kategorizaci chráněných území se domnívá, že Soutok a Křivoklátsko z možných 6 kategorií mají spadat do kategorie II národní park;
 • věrohodně doložilo, například na základě studie proveditelnosti a analýzy nákladů a výnosů, že je pro Českou republiku ekonomicky, sociálně a environmentálně výhodnější a vhodnější zřízení nových parků a jejich následná správa, než jiné varianty řešení;
 • zlepšilo komunikaci s dotčenými obcemi na území plánovaných a stávajících národních parků a zohledňovalo v rozhodování projevenou vůli zástupců obecních samospráv a zásadních partnerů;
 • předložilo dílčí návrh úpravy zákona č. 114/92 Sb., který posílí postavení a vliv obecních municipalit v radách národních parků a zohlední tak jejich spoluzodpovědnost za správu a stav dotčených území;
 • odpovědělo na předcházející korespondenci VUZP ve věci národního parku a vysvětlilo dlouholetou absenci zákonem předpokládaných koncepčních odborných dokumentů ochrany přírody, tj. Zásad péče v národních parcích ČR;
 • pověřuje předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.
      Zbyněk Linhart, v. r. předseda výboru         Josef Bazala, v. r. ověřovatel výboru  

Blog

České Švýcarsko v zoufalé situaci. Místní žádají o pomoc premiéra

Téměř 20 % turistických cest v Českém Švýcarsku je nepřístupných nebo odznačených. Více než rok a půl po požáru zůstává uzavřena Edmundova soutěska, kterou běžně navštěvovalo až 300 000 turistů ročně, a také oblíbená Gabrielina stezka vedoucí na Pravčickou bránu. Odhad ekonomických škod v letech 2022 a 2023 přesáhl hranici 2 miliard korun. To pociťují i obyvatelé […]

Proč nesouhlasíme se zřízením Národního parku Křivoklátsko

Jakub Majer (www.otevrenekrivokltasko.cz) Veřejné slyšení Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 31.10.2023 Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, senátorky a starostky, vážení páni poslanci, senátoři a starostové, pane náměstku, dámy a pánové. Moji předřečníci vás seznámili s křivoklátským regionem, krajinou a přírodou. Průběhem jednání s občany a samosprávami a s tím, co v Záměru na vyhlášení […]

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí Petru Hladíkovi z Týřovic

Vážený pane ministře Hladíku, my, níže zmínění se chceme tímto dopisem vyjádřit k rozhovoru, který jste poskytl dne 5. 9. 2023 webu seznamzpravy.cz. V tomto rozhovoru uvádíte, že záměr vyhlásit NP Křivoklátsko má podporu zde žijících občanů, a to na rozdíl od samospráv, které NP odmítají. Toto vaše vyjádření je zcela mylné, protože naprostá většina občanů NP […]

DESET NEPRAVD MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tisková zpráva Svazku obcí Křivoklátska, 19.9.2023 V reakci na mediální výroky ministra životního prostředí ČR Mgr. Petra Hladíka spojené s problematikou záměru vyhlášení národního parku na Křivoklátsku, které vyslovil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy dne 5. 9. 2023, jsme jako zástupci subjektu dotčeného záměrem – Svazku obcí Křivoklátska – nuceni se proti těmto výrokům ohradit. „Pan […]

Otevřený dopis premiérovi k nevypořádání petice 23.8.2023

Vážený pane premiére, Dne 25/5/2023 jsme Vašemu úřadu předali petici Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko, jejímž jste byl adresátem. Dne 31/5/2023 jsme od Vás obdrželi odpověď, ve které nám sdělujete, že jste se s argumenty petice seznámil, berete je na vědomí a postupujete petici v souladu s paragrafem 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 […]

28 OBCÍ ZALOŽILO SVAZEK OBCÍ KŘIVOKLÁTSKA

27. června proběhl v Broumech ustanovující sněm Svazku obcí Křivoklátska. Do svazku vstoupilo 28 obcí a městysů křivoklátského regionu. Svazek obcí Křivoklátska zaregistroval Krajský úřad Středočeského kraje v souladu s ustanoveními zákona o obcích dne 26.5.2023. Registrace proběhla na základě přijatých usnesení zastupitelstev členských obcí schvalujících vstup do Svazku. Hlavním posláním Svazku je spolupráce v oblasti ochrany přírody s respektem […]

PETICÍ SE BUDE ZABÝVAT PARLAMENT

12. května 2023 byla petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR předána petice Nesouhlas se zřízením Národního parku Křivoklátsko. Petice probíhala podle zákona o právu petičním a podepsalo ji 11 305 občanů České republiky. Podepsaní občané nesouhlasí se zřízením Národního parku Křivoklátsko a žádají zachování ochrany přírody Křivoklátska ve stávajícím plně funkčním režimu Chráněné krajinné oblasti […]

Odpověď na pozvání k projednání vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje

Vážený pane náměstku, obdrželi jsem Vaše pozvání na projednávání záměru vyhlášení NP Křivoklátsko na půdě Středočeského kraje. Předně Vám chceme poděkovat za Váš zájem o tuto problematiku a iniciativu s jakou jste se ujal svého úřadu. Vašeho kroku si opravdu ceníme, a to zejména po zkušenostech s předchozí komunikací zástupců MŽP a Středočeského kraje z posledního roku […]

Vánoční přání starostů Křivoklátska

Vážení a milí členové vlády, přijměte od nás toto vánoční přání jako poselství z křivoklátských lesů, jejichž osud nám, stejně jako Vám, leží na srdci. S vědomím všech složitostí, které poslední rok přinesl, si ceníme Vašeho zájmu o náš kraj a vůle chránit jeho přírodní a kulturní bohatství. Křivoklátsko je náš domov, kde kořeny mnohých […]